Varsel om oppstart av detaljreguleringsplan for fortau langs Fv714 fra Solbrekk – krysset til Brekkebakken i Sauda kommune

I samsvar med § 12-8 i Plan og bygningsloven, vil vi med dette informere om at Omega Areal as på vegne av Sauda kommune skal utarbeide forslag til detaljreguleringsplan for fortau langs Fv714 fra Solbrekk – krysset til Brekkebakken i Sauda. Planområdet går frem av vedlagte kart. Varsel om oppstart er lagt ut på hjemmesiden til Sauda kommune og Omega Areal as.

Området er i arealdelen til kommuneplanen sett av til gang- og sykkelveg. Formålet med planarbeidet er å legge til rette for nytt fortau langs deler av Fv714 som forlengelse av eksisterende. Tiltaket vil være et trafikksikringstiltak i samarbeid med Rogaland fylkeskommune. Dette er et stykke langs fylkesvegen som ikke har fortau eller g-/s-veg i dag. Eksisterende veilinje kan bli noe justert på deler av strekningen for å i størst mulig grad unngå inngrep i eksisterende bebyggelse.

Området er av Sauda kommune vurdert til å ikke utløse krav om konsekvensutredning (KU), da fortau er vurdert å være i samsvar med formålet i kommuneplanen.

For nærmere informasjon kan du kontakte Omega Areal as, tlf 975 40 000.

Eventuelle innspill til oppstart av planarbeidet kan sendes til Omega Areal as, Kvassen, 5582 Ølensvåg eller areal@omega.no - innan 10.05.2015.

Bilder

Vedlegg